Polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies

W niniejszej Polityce prywatno艣ci zosta艂y opisane zasady przetwarzania danych osobowych U偶ytkownik贸w Strony internetowej https://www.masterwww.pl oraz https://panel.masterwww.pl.

Administratorem danych osobowych, o kt贸rych mowa w niniejszym dokumencie, a tak偶e w艂a艣cicielem Strony internetowej, jest MAGDALENA KUSEK 鈥13-TKA鈥 FH, Krak贸w 30-428, ul. Zdun贸w 22c/13, NIP: 9441130104, REGON: 121591214, e-mail biuro@masterwww.pl , tel. +48 665028766, dzia艂aj膮ca pod mark膮 MasterWWW (dalej: 鈥濵asterWWW鈥).

Kontakt z MasterWWW mo偶liwy jest pod adresem e-mail biuro@masterwww.pl.

MasterWWW przetwarza dane osobowe w spos贸b zgodny z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w tym zgodnie z Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: 鈥濷g贸lnym Rozporz膮dzeniem o Ochronie Danych鈥 lub 鈥濺ODO鈥), Ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) oraz Ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

Definicje zawarte w pkt. II Regulaminu Strony internetowej stosuje si臋 odpowiednio do niniejszej Polityki prywatno艣ci.

Rodzaje przetwarzanych danych

MasterWWWmo偶e聽聽przetwarza膰聽聽nast臋puj膮cedaneU偶ytkownik贸w:

Dane identyfikacyjne:

Konto聽 Klienta:聽 podczas聽 rejestracji聽 Konta聽 Klienta聽 nale偶y聽 wskaza膰聽 nast臋puj膮ce聽 dane identyfikacyjne: imi臋, nazwisko, adres e-mail, has艂o dost臋pu, adres (miasto, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, wojew贸dztwo), numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej oraz fakultatywnie numer telefonu do przesy艂ania wiadomo艣ci tekstowych w formie komunikat贸w serwisowych lub informacji handlowych. W przypadku os贸b prawnych, Klient聽 wskazuje聽 r贸wnie偶聽 nazw臋聽 firmy.聽 Je偶eli聽 wyznaczacie聽 Pa艅stwo聽 osoby聽 kontaktowe upowa偶nione do sk艂adania o艣wiadcze艅 w Pa艅stwa imieniu, po zalogowaniu do Konta Klienta (w zak艂adce Kontakty) nale偶y wskaza膰 imi臋, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej, a tak偶e nazw臋 reprezentowanej firmy oraz adres (miasto, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, kraj). Wskazane przy rejestracji Konta Klienta dane s艂u偶膮 r贸wnie偶 do cel贸w zwi膮zanych z zawarciem i realizacj膮 umowy o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych Odp艂atnych.

Formularz Zg艂oszeniowy:

W przypadku korzystania z Klienta z Formularza Zg艂oszeniowego, MasterWWW przetwarza dane聽 Klienta wskazane podczas rejestracji Konta聽 Klienta.

Formularz Kontaktowy:

W przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego, wymagane jest wskazanie imienia oraz adresu e-mail.

Newsletter:

Subskrypcja Newslettera wymaga wskazania adresu e-mail.

Logi serwera sieciowego:

korzystanie ze Strony internetowej powoduje przesy艂anie zapyta艅 do serwera, na kt贸rym Strona internetowa zosta艂a zapisana. Zapytania zostaj膮 zapisane w logach serwera sieciowego, sk艂adaj膮cych si臋 z adresu IP U偶ytkownika, daty i miejsca odwiedzenia Strony internetowej, informacji o przegl膮darce internetowej oraz systemie operacyjnym U偶ytkownika, a tak偶e nazwy domeny i adresu operatora serwisu internetowego. Dane zapisane w logach serwera sieciowego nie pozwalaj膮 na identyfikacj臋 konkretnego U偶ytkownika i nie s膮 wykorzystywane w tym celu przez MasterWWW, ani te偶 nie s膮 przekazywane podmiotom trzecim.

Adresy IP:

MasterWWW mo偶e gromadzi膰 informacje o adresie IP U偶ytkownika. Adresy IP wykorzystywane s膮 jako cz臋艣膰 informacji zawartej w opisanych wy偶ej logach serwera sieciowego oraz dla cel贸w technicznych.

MasterWWW nie przetwarza danych ujawniaj膮cych pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynale偶no艣膰 do organizacji zwi膮zkowych oraz nie przetwarza danych dotycz膮cych stanu zdrowia, 偶ycia seksualnego lub karalno艣ci U偶ytkownik贸w.

Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

MasterWWW przetwarza dane osobowe U偶ytkownik贸w wy艂膮cznie w oparciu o obowi膮zuj膮c膮 podstaw臋 prawn膮, w zwi膮zku z realizacj膮 cel贸w opisanych poni偶ej:

  1. Zawarcie i realizacja umowy o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych Odp艂atnych: podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych w tym celu jest przes艂anka niezb臋dno艣ci do wykonania umowy lub podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych osobowych os贸b kontaktowych, upowa偶nionych do dzia艂ania w imieniu Klienta w zwi膮zku z realizacj膮 umowy, podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest przes艂anka niezb臋dno艣ci do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Rozliczenia ksi臋gowe i rachunkowe, dokonywane w zwi膮zku z realizacj膮 umowy o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych Odp艂atnych, odbywaj膮 si臋 na podstawie przes艂anki konieczno艣ci wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze danych (wynikaj膮cego z przepis贸w prawa podatkowego i rachunkowo艣ci), o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 ewentualnie przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikaj膮cymi z zawartej umowy, na podstawie przes艂anki niezb臋dno艣ci do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  2. Zawarcie i realizacja umowy o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych Nieodp艂atnych Konto Klienta, Formularz Kontaktowy, Formularz Zg艂oszeniowy: podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych w tym celu jest przes艂anka niezb臋dno艣ci do wykonania umowy lub podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. Zawarcie i realizacja umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej Newsletter: podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych w tym celu jest uprzednio wyra偶ona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesy艂ania informacji handlowych o produktach, us艂ugach i akcjach promocyjnych MasterWWW, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. W przypadku uzyskania przez MasterWWW wiadomo艣ci o korzystaniu przez U偶ytkownika ze Strony internetowej w spos贸b niezgodny z prawem, Regulaminem Strony internetowej lub niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci, MasterWWW mo偶e przetwarza膰 dane osobowe U偶ytkownika r贸wnie偶 w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialno艣ci U偶ytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszcze艅, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 przetwarzane, gdy o ich udost臋pnienie zwraca si臋 uprawniony organ pa艅stwowy. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania b臋dzie w贸wczas przes艂anka konieczno艣ci wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze danych, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Obowi膮zek podania danych

Podanie przez Pa艅stwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e brak podania danych mo偶e uniemo偶liwi膰 nam zawarcie i realizacj臋 umowy o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych Odp艂atnych, Us艂ugi Elektronicznej Nieodp艂atnej Konto U偶ytkownika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przes艂ane przez Formularz Kontaktowy lub Formularz Zg艂oszeniowy, czy te偶 przesy艂anie informacji handlowych za pomoc膮 Newslettera.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane przez MasterWWW w zwi膮zku z zawarciem i realizacj膮 umowy o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych Odp艂atnych oraz Us艂ugi Elektronicznej Nieodp艂atnej Konto Klienta, b臋d膮 co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednak偶e dane mog膮 by膰 przetwarzane po zako艅czeniu realizacji umowy, je艣li b臋dzie to uzasadnione obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa (np. dla cel贸w podatkowych lub ksi臋gowych), a w niezb臋dnym zakresie dane mog膮 by膰 przetwarzane do czasu wyga艣ni臋cia wszelkich roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 z Pa艅stwem umow膮. Nast臋pnie dane zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w zwi膮zku ze skorzystaniem przez Pa艅stwa z Formularza Kontaktowego, b臋d膮 przetwarzane do czasu udzielenia przez MasterWWW odpowiedzi na zapytanie przes艂ane poprzez Formularz Kontaktowy. Natomiast dane osobowe przetwarzane w zwi膮zku ze skorzystaniem przez Klienta z Formularza Zg艂oszeniowego, z uwagi na ich archiwizowanie w Koncie Klienta, b臋d膮 przetwarzane do czasu usuni臋cia Konta Klienta.

Przetwarzanie danych osobowych w zwi膮zku z realizacj膮 Us艂ugi Elektronicznej Nieodp艂atnej Newsletter b臋dzie mia艂o miejsce do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesy艂ania informacji handlowych.

Forma przetwarzania danych

Wi臋kszo艣膰 danych osobowych jest przetwarzana przez MasterWWW w formie elektronicznej, na serwerach nale偶膮cych do MasterWWW oraz na serwerach dzier偶awionych od podmiot贸w trzecich, a tak偶e na komputerach s艂u偶bowych, dyskach zewn臋trznych oraz urz膮dzeniach mobilnych. Cz臋艣膰 danych osobowych mo偶e by膰 przetwarzana r贸wnie偶 w formie papierowej.

Udost臋pnianie danych podmiotom trzecim

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim odbywa si臋 zawsze zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a tak偶e na podstawie zawartej umowy, kt贸ra wskazuje okre艣lone przez nas cele przetwarzania i zobowi膮zuje drug膮 stron臋 do ochrony Pa艅stwa danych osobowych w taki sam spos贸b, jak czyni to MasterWWW.

Odbiorcami Pa艅stwa danych osobowych mog膮 by膰 podmioty, z kt贸rymi MasterWWW wsp贸艂pracuje w celu wykonania us艂ug 艣wiadczonych na Pa艅stwa rzecz. Mog膮 to by膰 podmioty 艣wiadcz膮ce na rzecz MasterWWW us艂ugi ksi臋gowe, prawne i windykacyjne, podmioty udost臋pniaj膮ce na rzecz MasterWWW przestrze艅 dyskow膮 na serwerach, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi w zakresie przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych w formie elektronicznej, a w przypadku korespondowania z nami w formie tradycyjnej, r贸wnie偶 operatorzy p艂atno艣ci oraz a tak偶e operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane r贸wnie偶 innym podmiotom, o czym zostaniecie Pa艅stwo uprzednio poinformowani.

W zwi膮zku z przesy艂aniem Newslettera przez MasterWWW z wykorzystaniem platformy do e-mail marketingu MailChimp, odbiorc膮 danych osobowych subskrybent贸w Newslettera mo偶e by膰 odpowiednio: The Rocket Science Group LLC z siedzib膮 w Atlancie, USA (dostawca oprogramowania MailChimp. Wobec powy偶szego, dane osobowe subskrybent贸w mog膮 by膰 przekazywane do Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, jednak偶e dane s膮 bezpieczne, poniewa偶 s膮 chronione programem 鈥濼arczy Prywatno艣ci UE-USA鈥 (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatno艣ci ochrony zapewnianej przez Tarcz臋 Prywatno艣ci UE-USA). Subskrybenci maj膮 prawo uzyska膰 kopi臋 swoich danych osobowych przekazywanych do USA.

Profilowanie

Pa艅stwa dane osobowe nie s膮 wykorzystywane przez MasterWWW do podejmowania decyzji w spos贸b zautomatyzowany, w tym profilowania. MasterWWW nie wykorzystuje system贸w informatycznych, kt贸re automatycznie podejmowa艂yby decyzje dotycz膮ce Pa艅stwa danych osobowych. Decyzje i dzia艂ania podejmowane s膮 wy艂膮cznie przez pracownik贸w MasterWWW.

Prawa os贸b, kt贸rych dane przetwarzamy

Bez wzgl臋du na podstaw臋 prawn膮 przetwarzania, przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a tak偶e prawo 偶膮dania sprostowania, a w niekt贸rych sytuacjach r贸wnie偶 prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych lub prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania.

Je偶eli przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie przes艂anki niezb臋dno艣ci do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadacie Pa艅stwo r贸wnie偶 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), maj膮 Pa艅stwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wyp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Je艣li przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przes艂anki niezb臋dno艣ci przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), b膮d藕 je艣li przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany, maj膮 Pa艅stwo tak偶e prawo do przenoszenia danych.

Niezale偶nie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, 偶e Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z Og贸lnym Rozporz膮dzeniem o Ochronie Danych Osobowych i/lub Ustaw膮 o ochronie danych osobowych, maj膮 Pa艅stwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych.

Zabezpieczenia danych osobowych

Miejsca przechowywania danych osobowych s膮 chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, maj膮cymi na celu odpowiedni膮 ochron臋 danych. MasterWWW nie ma jednak kontroli nad bezpiecze艅stwem wiadomo艣ci przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮 od chwili ich wys艂ania, do chwili ich dotarcia do MasterWWW. Strona internetowa zosta艂a wyposa偶ona w protok贸艂 SSL, kt贸ry pozwala w bezpieczny i skuteczny spos贸b szyfrowa膰 dane przesy艂ane mi臋dzy u偶ytkownikiem a serwerem. Podstrony zawieraj膮ce formularze danych osobowych automatycznie s膮 prze艂膮czane na protok贸艂 https.

Aktualizacja danych

Ka偶dy U偶ytkownik Strony internetowej zobowi膮zany jest do aktualizacji uprzednio wprowadzonych danych osobowych w przypadku ich zmiany. Zabronione jest podawanie danych osobowych nieprawdziwych. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby kontaktowej, Klient odpowiada za aktualizacj臋 tych danych oraz ich niezw艂oczne usuni臋cie w sytuacji, gdy dana osoba przestaje by膰 osob膮 kontaktow膮 z ramienia Klienta.

W celu dokonania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, prosimy o przesy艂anie informacji drog膮 e-mailow膮 na adres biuro@masterwww.pl. Je艣li posiadaj膮 Pa艅stwo zarejestrowane Konto Klienta, prosimy o dokonanie stosownych zmian po zalogowaniu. W przypadku przes艂ania do MasterWWW wiadomo艣ci e-mail, zostaniecie Pa艅stwo powiadomieni t膮 sam膮 drog膮 o zaktualizowaniu danych.

Polityka plik贸w cookies

Pliki cookies (鈥瀋iasteczka鈥) to informacje, kt贸re serwisy internetowe przesy艂aj膮 do przegl膮darki internetowej, a kt贸re przegl膮darka odsy艂a do serwisu internetowego przy ponownym wej艣ciu do serwisu. Dzi臋ki korzystaniu z plik贸w cookies nie musz膮 Pa艅stwo ponownie wpisywa膰 danych uprzednio wprowadzonych na Stronie internetowej, a Pa艅stwa urz膮dzenie jest rozpoznawane przez Stron臋 internetow膮, dzi臋ki czemu jej wy艣wietlanie jest automatycznie dostosowane do Pa艅stwa

indywidualnych potrzeb i wcze艣niej wybranych ustawie艅. Pliki cookies co do zasady nie s膮 danymi osobowymi, jednak偶e niekt贸re informacje przechowywane w plikach cookies, w po艂膮czeniu z innymi informacjami o U偶ytkowniku, mog膮 stanowi膰 dane osobowe. Pliki cookies mog膮 by膰 odczytywane przez systemy informatyczne MasterWWW (w celu zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania Strony internetowej) lub systemy informatyczne podmiot贸w trzecich (w celu wykorzystania na Stronie internetowej dodatkowych funkcji zapewnianych przez te podmioty).

Rodzaje plik贸w cookies

Na Stronie internetowej stosowane s膮 dwa rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮

Pa艅stwa w urz膮dzeniu (komputerze, tablecie, telefonie kom贸rkowym) do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej. 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w Pa艅stwa urz膮dzeniu przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia.

Wykorzystanie plik贸w cookies przez MasterWWW

Pliki cookies s膮 u偶ywane do przechowywania informacji o sesji U偶ytkownika (tj. o adresie IP, z kt贸rego U偶ytkownik 艂膮czy si臋 ze stron膮 internetow膮, czasie po艂膮czenia oraz innych parametrach technicznych po艂膮czenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mog膮 by膰 przekazywane przez MasterWWW na rzecz Google.

W szczeg贸lno艣ci Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:

  • dopasowania zawarto艣ci Strony internetowej do indywidualnych preferencji U偶ytkownika; tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy korzystaj膮 ze Strony internetowej, co umo偶liwia ulepszanie jej struktury i zawarto艣ci. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umo偶liwia dostosowanie zawarto艣ci i wygl膮du serwisu, statystyki stosuje si臋 te偶 do oceny popularno艣ci Strony internetowej;
  • utrzymania sesji U偶ytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu do Konta Klienta), dzi臋ki kt贸rej Klient nie musi ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a na ka偶dej podstronie;
  • okre艣lania profilu U偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w reklamowych, w szczeg贸lno艣ci w sieci Google. Strona internetowa wykorzystuje m.in. narz臋dzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorc贸w, kt贸re udost臋pnia firma Google.

W zwi膮zku z korzystaniem przez MasterWWW z narz臋dzi dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Pa艅stwa adresy IP mog膮 by膰 przekazywane do serwer贸w w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na przyst膮pienie przez Google do programu 鈥濼arczy Prywatno艣ci UE-USA鈥 (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatno艣ci ochrony zapewnianej przez Tarcz臋 Prywatno艣ci UE-USA), Pa艅stwa dane s膮 bezpieczne. Mo偶ecie Pa艅stwo uzyska膰 kopi臋 swoich danych osobowych przekazywanych do USA w zwi膮zku z korzystaniem przez MasterWWW z us艂ug Google.

Rezygnacja z plik贸w cookies

Maj膮 Pa艅stwo prawo w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z plik贸w cookies wybieraj膮c odpowiednie ustawienia w u偶ywanej przegl膮darce internetowej. Strona internetowa mo偶e jednak nie funkcjonowa膰 w spos贸b prawid艂owy bez w艂膮czonej obs艂ugi plik贸w cookies.

Postanowienia ko艅cowe

  1. Dok艂adamy wszelkich stara艅, aby zapewni膰 Pa艅stwu wysoki poziom bezpiecze艅stwa w zakresie korzystania z naszej Strony internetowej. Wszelkie niepokoj膮ce zdarzenia maj膮ce wp艂yw na bezpiecze艅stwo przekazu informacji i danych prosimy zg艂asza膰 na adres e-mail: biuro@masterwww.pl.
  2. MasterWWW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatno艣ci.