Polityka prywatności i plików cookies

W niniejszej Polityce prywatności zostały opisane zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej https://www.masterwww.pl oraz https://panel.masterwww.pl.

Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, a także właścicielem Strony internetowej, jest MAGDALENA KUSEK „13-TKA” FH, Kraków 30-428, ul. Zdunów 22c/13, NIP: 9441130104, REGON: 121591214, e-mail biuro@masterwww.pl , tel. +48 665028766, działająca pod marką MasterWWW (dalej: „MasterWWW”).

Kontakt z MasterWWW możliwy jest pod adresem e-mail biuro@masterwww.pl.

MasterWWW przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” lub „RODO”), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

Definicje zawarte w pkt. II Regulaminu Strony internetowej stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki prywatności.

Rodzaje przetwarzanych danych

MasterWWW może  przetwarzać  następujące dane Użytkowników:

Dane identyfikacyjne:

Konto  Klienta:  podczas  rejestracji  Konta  Klienta  należy  wskazać  następujące  dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło dostępu, adres (miasto, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, województwo), numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej oraz fakultatywnie numer telefonu do przesyłania wiadomości tekstowych w formie komunikatów serwisowych lub informacji handlowych. W przypadku osób prawnych, Klient  wskazuje  również  nazwę  firmy.  Jeżeli  wyznaczacie  Państwo  osoby  kontaktowe upoważnione do składania oświadczeń w Państwa imieniu, po zalogowaniu do Konta Klienta (w zakładce Kontakty) należy wskazać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej, a także nazwę reprezentowanej firmy oraz adres (miasto, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, kraj). Wskazane przy rejestracji Konta Klienta dane służą również do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie Usług Elektronicznych Odpłatnych.

Formularz Zgłoszeniowy:

W przypadku korzystania z Klienta z Formularza Zgłoszeniowego, MasterWWW przetwarza dane  Klienta wskazane podczas rejestracji Konta  Klienta.

Formularz Kontaktowy:

W przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego, wymagane jest wskazanie imienia oraz adresu e-mail.

Newsletter:

Subskrypcja Newslettera wymaga wskazania adresu e-mail.

Logi serwera sieciowego:

korzystanie ze Strony internetowej powoduje przesyłanie zapytań do serwera, na którym Strona internetowa została zapisana. Zapytania zostają zapisane w logach serwera sieciowego, składających się z adresu IP Użytkownika, daty i miejsca odwiedzenia Strony internetowej, informacji o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym Użytkownika, a także nazwy domeny i adresu operatora serwisu internetowego. Dane zapisane w logach serwera sieciowego nie pozwalają na identyfikację konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane w tym celu przez MasterWWW, ani też nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Adresy IP:

MasterWWW może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.

MasterWWW nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności Użytkowników.

Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

MasterWWW przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w oparciu o obowiązującą podstawę prawną, w związku z realizacją celów opisanych poniżej:

  1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usług Elektronicznych Odpłatnych: podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych osobowych osób kontaktowych, upoważnionych do działania w imieniu Klienta w związku z realizacją umowy, podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy o świadczenie Usług Elektronicznych Odpłatnych, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  2. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usług Elektronicznych Nieodpłatnych Konto Klienta, Formularz Kontaktowy, Formularz Zgłoszeniowy: podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter: podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest uprzednio wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach i akcjach promocyjnych MasterWWW, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. W przypadku uzyskania przez MasterWWW wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Strony internetowej lub niniejszą Polityką prywatności, MasterWWW może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy o ich udostępnienie zwraca się uprawniony organ państwowy. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas przesłanka konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam zawarcie i realizację umowy o świadczenie Usług Elektronicznych Odpłatnych, Usługi Elektronicznej Nieodpłatnej Konto Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz Kontaktowy lub Formularz Zgłoszeniowy, czy też przesyłanie informacji handlowych za pomocą Newslettera.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane przez MasterWWW w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie Usług Elektronicznych Odpłatnych oraz Usługi Elektronicznej Nieodpłatnej Konto Klienta, będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Państwa z Formularza Kontaktowego, będą przetwarzane do czasu udzielenia przez MasterWWW odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez Formularz Kontaktowy. Natomiast dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Klienta z Formularza Zgłoszeniowego, z uwagi na ich archiwizowanie w Koncie Klienta, będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta Klienta.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Elektronicznej Nieodpłatnej Newsletter będzie miało miejsce do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych.

Forma przetwarzania danych

Większość danych osobowych jest przetwarzana przez MasterWWW w formie elektronicznej, na serwerach należących do MasterWWW oraz na serwerach dzierżawionych od podmiotów trzecich, a także na komputerach służbowych, dyskach zewnętrznych oraz urządzeniach mobilnych. Część danych osobowych może być przetwarzana również w formie papierowej.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania i zobowiązuje drugą stronę do ochrony Państwa danych osobowych w taki sam sposób, jak czyni to MasterWWW.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi MasterWWW współpracuje w celu wykonania usług świadczonych na Państwa rzecz. Mogą to być podmioty świadczące na rzecz MasterWWW usługi księgowe, prawne i windykacyjne, podmioty udostępniające na rzecz MasterWWW przestrzeń dyskową na serwerach, podmioty świadczące usługi w zakresie przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych w formie elektronicznej, a w przypadku korespondowania z nami w formie tradycyjnej, również operatorzy płatności oraz a także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. Dane osobowe mogą być przekazywane również innym podmiotom, o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani.

W związku z przesyłaniem Newslettera przez MasterWWW z wykorzystaniem platformy do e-mail marketingu MailChimp, odbiorcą danych osobowych subskrybentów Newslettera może być odpowiednio: The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA (dostawca oprogramowania MailChimp. Wobec powyższego, dane osobowe subskrybentów mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże dane są bezpieczne, ponieważ są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA). Subskrybenci mają prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do USA.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane przez MasterWWW do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. MasterWWW nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników MasterWWW.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadacie Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i/lub Ustawą o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Zabezpieczenia danych osobowych

Miejsca przechowywania danych osobowych są chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych. MasterWWW nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania, do chwili ich dotarcia do MasterWWW. Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

Aktualizacja danych

Każdy Użytkownik Strony internetowej zobowiązany jest do aktualizacji uprzednio wprowadzonych danych osobowych w przypadku ich zmiany. Zabronione jest podawanie danych osobowych nieprawdziwych. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby kontaktowej, Klient odpowiada za aktualizację tych danych oraz ich niezwłoczne usunięcie w sytuacji, gdy dana osoba przestaje być osobą kontaktową z ramienia Klienta.

W celu dokonania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, prosimy o przesyłanie informacji drogą e-mailową na adres biuro@masterwww.pl. Jeśli posiadają Państwo zarejestrowane Konto Klienta, prosimy o dokonanie stosownych zmian po zalogowaniu. W przypadku przesłania do MasterWWW wiadomości e-mail, zostaniecie Państwo powiadomieni tą samą drogą o zaktualizowaniu danych.

Polityka plików cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies nie muszą Państwo ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych na Stronie internetowej, a Państwa urządzenie jest rozpoznawane przez Stronę internetową, dzięki czemu jej wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do Państwa

indywidualnych potrzeb i wcześniej wybranych ustawień. Pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe. Pliki cookies mogą być odczytywane przez systemy informatyczne MasterWWW (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (w celu wykorzystania na Stronie internetowej dodatkowych funkcji zapewnianych przez te podmioty).

Rodzaje plików cookies

Na Stronie internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są

Państwa w urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym) do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Wykorzystanie plików cookies przez MasterWWW

Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji Użytkownika (tj. o adresie IP, z którego Użytkownik łączy się ze stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez MasterWWW na rzecz Google.

W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:

  • dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
  • utrzymania sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu do Konta Klienta), dzięki której Klient nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google. Strona internetowa wykorzystuje m.in. narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.

W związku z korzystaniem przez MasterWWW z narzędzi dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Państwa adresy IP mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na przystąpienie przez Google do programu „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), Państwa dane są bezpieczne. Możecie Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do USA w związku z korzystaniem przez MasterWWW z usług Google.

Rezygnacja z plików cookies

Mają Państwo prawo w każdym czasie zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej. Strona internetowa może jednak nie funkcjonować w sposób prawidłowy bez włączonej obsługi plików cookies.

Postanowienia końcowe

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszej Strony internetowej. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@masterwww.pl.
  2. MasterWWW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.